Psaní textu pomocí formátu Markdown

Formát Markdown rozšiřuje jednoduchý formát zadávání textu, který je k dispozici v Moodlu. Formát Markdown umožňuje snadno přidat zdůraznění (tučný a kurzívní řez písma), strukturovat obsah (seznamy s odrážkami a nadpisy) a vkládat odkazy (na obrázky nebo jiné webové zdroje). Formát Markdown je možné používat na mnoha místech v Moodlu, stačí jej jednoduše vybrat z rozbalovacího seznamu formátování, který – je-li k dispozici – je umístěn pod oblastí pro zadání textu.

Základní pojmy

Text je možné jednoduše zadávat do oblasti pro zadávání textu nebo do textového pole. Na konci každého odstavce stiskněte dvakrát klávesu Enter, tak aby byl mezi koncem odstavce a začátkem dalšího prázdný řádek.

Zdůraznění textu

Pomocí formátu Markdown můžete přidat tři úrovně zdůraznění textu – kurzívu, ztučnění nebo kombinaci kurzívy a ztučnění. Toho dosáhnete tak, že před i za text, který chcete zdůraznit, zapíšete hvězdičky. Příklad:

*kurzíva* -> kurzíva
**tučně** -> tučně
***tučná kurzíva*** -> tučná kurzíva

Zdůraznit můžete jednotlivá slova, víceslovná spojení nebo i části slov:

*jednotlivé* slovo -> jednotlivé slovo
***víceslovné spojení*** -> víceslovné spojení
ne**rozliš**itelný -> nerozlišitelný

Pro dosažení stejného výsledku můžete namísto hvězdiček použít také podtržítka (_).

Nadpisy

Formát Markdown umožňuje rozdělit text pomocí nadpisů; k dispozici je šest různých úrovní, i když v běžném textu se používají maximálně tři úrovně. V textu, který právě čtete, jsou použity tři úrovně nadpisů.

Nadpis můžete vytvořit tak, že na začátek řádku umístíte jeden či více křížků (#). Jeden křížek označuje největší a nejdůležitější nadpis, šest křížků pak nejméně důležitý nebo nejmenší nadpis.

# nadpis sekce
## nadpis podsekce
### nadpis pod-podsekce
atd.

První dvě úrovně nadpisů jsou nejběžnější a lze je vytvořit dalšími způsoby, které v textovém zápisu více vystupují z okolního textu (výsledná podoba však bude stejná jako u předchozí metody). Jedna z alternativ používá řádek znaků "rovná se" (=) nebo "spojovník" (-) umístěný pod nadpisem:

nadpis sekce
===============

nadpis dílčí sekce
------------------

Seznamy

Seznamy s odrážkami

Seznamy s odrážkami je možné vytvořit tak, že na začátek každého řádku umístíte hvězdičku, za níž bude následovat mezera a poté text odrážky. Nezapomeňte, že mezera je důležitá a nelze ji vynechat.

* první bod
* druhý bod
* třetí bod

bude vypadat takto:

 • první bod
 • druhý bod
 • třetí bod

Číslované seznamy

Podobně je možné vytvořit číslované seznamy. Na začátek každého řádku umístěte číslo, za ním mezeru a potom příslušný text.

1. první bod
2. druhý bod
3. třetí bod

bude vypadat takto:

 1. první bod
 2. druhý bod
 3. třetí bod

Odsazené seznamy

Seznamy s odrážkami a číslované seznamy můžete vnořit nebo odsadit, a to i když v jednom bloku použijete oba typy seznamů:

  * první odrážka nejvyšší úrovně
   * první odrážka druhé úrovně 
   * druhá odrážka druhé úrovně 
  * druhá odrážka nejvyšší úrovně 
  1. první číslovaný bod
    1. vnořený číslovaný bod 
  2. druhý číslovaný bod

bude vypadat takto:

 • první odrážka nejvyšší úrovně
  • první odrážka druhé úrovně
  • druhá odrážka druhé úrovně
 • druhá odrážka nejvyšší úrovně
  1. první číslovaný bod
   1. vnořený číslovaný bod
  2. druhý číslovaný bod

Citované odstavce

Citovaný text můžete označit tak, že na začátek každého řádku umístíte ostrou závorku (>). Důvodem výběru právě tohoto znaku je to, že mnoho e-mailových programů používá ostrou závorku k označení citovaných částí. Při zobrazení je obvykle citovaná část odsazena z obou stran.

> Toto je citovaný odstavec,
> který zahrnuje dva řádky.

bude vypadat takto:

Toto je citovaný odstavec, který zahrnuje dva řádky.

Zadávání lomených závorek na každém řádku si můžete ušetřit tak, že použijete jednu lomenou závorku na začátku prvního řádku citovaného odstavce:

> Toto celé je jeden citovaný
odstavec, přestože obsahuje několik řádků.

bude vypadat takto:

Toto celé je jeden citovaný odstavec, přestože obsahuje několik řádků.

Webové odkazy

Existují dva způsoby vytváření odkazů na webové materiály. První možností je vložit odkaz do textu. Text, který má sloužit jako odkaz, uzavřete do hranatých závorek a za něj umístěte do kulatých závorek URL stránky, která se po kliknutí na odkaz otevře; mezi dvěma sadami závorek nedělejte mezeru; za URL můžete v uvozovkách volitelně přidat název odkazu.

Ukázka [odkazu](http://example.com/ "Volitelný název") ve větě.

bude vypadat takto:

Ukázka odkazu ve větě.

Název, pokud je zadán, se zobrazí jako bublina, jakmile uživatel přes text odkazu přejede myší. Vyzkoušejte si to na výše uvedeném odkazu.

U delších odkazů se můžete vyhnout přerušení textu použitím stylu poznámky pod čarou. V druhé sadě hranatých závorek připojte k odkazu krátký identifikační název (například krátké vysvětlující slovo, frázi nebo jednoduše číslo).

Ukázka [odkazu][uk] ve větě.

Potom můžete na libovolném místě dokumentu (nejlépe přímo pod odstavcem obsahujícím odkaz nebo společně s ostatními URL odkazů na konci dokumentu) definovat přidruženou adresu URL s identifikátorem:

[uk]: http://example.com/ "Volitelný název"

Výstup druhé ukázky bude k nerozeznání od první. Celé je to jednoduše otázka přehledného uspořádání pracovního dokumentu z důvodu usnadnění následných úprav, zejména v případech, kdy spolupracujete s dalšími uživateli.

Poslední možností je umístit adresu URL do ostrých závorek, pokud chcete, aby text odkazu vypadal stejně jako URL:

<http://moodle.org/>

bude vypadat takto:

http://moodle.org

Obrázky

Obrázky se vkládají podobným způsobem jako webové odkazy, ale předchází před nimi vykřičník. Uživatelům, kteří obrázek z nějakého důvodu nemohou zobrazit, je poskytován alternativní text (alt text). Tento text byl měl dávat smysl i bez doprovodného obrázku. Tímto způsobem je také možné poskytovat ostatním uživatelům upravujícím text informaci o účelu obrázku.

Název se zobrazí v malém okénku, jakmile uživatel přejede přes obrázek myší. Tak můžete poskytovat čtenářům další informace.

![alt text](/path/img.jpg "Volitelný název")

Stejně jako u webových odkazů můžete dokument uspořádat tak, že seskupíte všechna URL pomocí stylu poznámky pod čarou. Obrázku přiřaďte krátký, jedinečný název:

![alt text][foto1]

a na libovolném místě v dokumentu přiřaďte tento název k souboru obrázku:

[foto1]: /url/to/img.jpg "Volitelný název"

Zde je ukázka a její výsledek:

![logo Google](http://www.google.com/images/logo.gif "Logo vyhledávače Google")

logo Google

Alternativní text (alt text), který je také důležitý z hlediska přístupnosti, bude často používán prohlížeči v případech, kdy dojde k poškození odkazů na obrázky nebo k dočasné nedostupnosti obrázku:

![alternativní text pro poškozený obrázek](http://example.com/intentionally.broken.link "Tento obrázek se nikdy nezobrazí")

bude vypadat takto (přesný výstup závisí na prohlížeči):

alternativní text pro poškozený obrázek

Další informace

Tento krátký úvod popisuje nejčastěji používané vlastnosti formátu Markdown. Formát Markdown lze ovšem použít i pro komplikovanější formátování, a to zejména pokud jste již obeznámeni s vytvářením textů ve formátu HTML. Informace k dalším funkcím jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem Pokročilé použití formátu Markdown.

Pokročilé použití formátu Markdown

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English