Typy otázek

Modul Přednáška v současnosti podporuje následující typy otázek:

 1. Otázky s výběrem odpovědí Toto je výchozí typ otázky. Student vybírá odpověď z několika variant. Volba správné odpovědi "pustí" studenta k dalším stránkám přednášky, volba odpovědi chybné nikoliv. Chybné varianty odpovědi se někdy nazývají distraktory; na jejich kvalitě hodnota celé otázky často závisí více než na znění otázky nebo na správné odpovědi.

  Ke každé odpovědi může učitel připojit reakci. Pokud žádnou nepřipojí, studentovi se zobrazí výchozí reakce "Tato odpověď je správná", resp. "Tato odpověď není správná".

  U otázek s výběrem odpovědí může být správná více než jedna odpověď. Každé správné odpovědi může být přiřazena odlišná reakce, stejně jako skok na odlišnou (v lineární posloupnosti níže umístěnou) stránku přednášky, bodové ohodnocení správných odpovědí se však neliší, z hlediska známkování tedy není žádná odpověď "správnější" než jiná. Otázku je možné sestavit tak, že správné jsou všechny odpovědi a každá z nich může přenést studenta do jiné (níže umístěné) části přednášky.

  Podtypem otázky s výběrem odpovědí je "otázka s výběrem více správných odpovědí". Zde musí student vybrat všechny správné odpovědi. Součástí textu otázky může (ale nemusí) být informace o celkovém počtu správných odpovědí. Například otázka "Která z následujících osobností byla prezidentem USA?" tuto informaci neobsahuje, kdežto otázka "Vyberte ze seznamu dva prezidenty USA" ano. Počet správných odpovědí může sahat od 1 až do celkového počtu variant odpovědí. I při jedné správné odpovědi se však "otázka s výběrem více správných odpovědí" liší od "otázky s výběrem odpovědí", protože studentovi dovoluje vybrat více než jednu odpověď (a dopustit se tak chyby).

  Také v tomto případě jsou správné odpovědi charakterizovány skokem na níže umístěné stránky přednášky a chybné odpovědi návratem na aktuální stránku nebo skokem na stránky umístěné výše. V případě více správných odpovědí by všechny odskoky měly vést na tutéž stránku (a u chybných odpovědí právě tak). Pokud tomu tak není, je učiteli na stránce přednášky zobrazeno výstražné hlášení. Reakce ke správným odpovědím by měla být uvedena u první správné odpovědi, reakce k chybným odpovědím potom u první chybné odpovědi. Reakce u ostatních odpovědí jsou ignorovány (bez upozornění).

 2. Krátká tvořená odpověď

  Student je vyzván k vložení krátkého textového řetězce, který se porovnává s jednou nebo více možnými odpověďmi. Lze zadat správné i špatné odpovědi, ke každé odpovědi lze připojit reakci. Pokud není připojena žádná reakce, zobrazí se studentovi výchozí reakce "Tato odpověď je správná", resp. "Tato odpověď není správná". Jestliže se studentova odpověď neshoduje s žádnou z definovaných odpovědí, považuje se odpověď za chybnou a studentovi se zobrazí výchozí reakce na chybnou odpověď.

  Pro tento typ otázky existují dva různé porovnávací systémy: jednoduchý systém, používaný jako výchozí, a systém "regulárních výrazů", který se aktivuje volbou "Používat regulární výrazy".

  • Jednoduchá analýza

   Ve výchozím nastavení se při kontrole odpovědi nerozlišují malá a velká písmena. V definici odpovědí je možno používat hvězdičku (*) jako zástupný znak. Nahrazuje libovolný počet znaků (nebo také žádný znak). Například výrazu "Long*" vyhoví odpovědi "longer", "longest" a "long". Jestliže jedna z definovaných odpovědí obsahuje pouze "*" (jednu *), vyhoví jí libovolný řetězec. Obvykle se tento výraz používá jako poslední definovaná odpověď, která zachytí všechny odpovědi studentů. Porovnávání odpovědí probíhá v tom pořadí, v jakém jsou zobrazeny na obrazovce. Jakmile je nalezena shoda, proces porovnávání skončí a vrátí odpovídající výsledek (a reakci, pokud je připojena). Jestliže jsou tedy například jako odpovědi definovány řetězce Longest, Long* a * (v tomto pořadí), vložená odpověď "longer" vyhoví druhé definované odpovědi; třetí definovaná odpověď se potom nebre v úvahu, i když by jí vložená odpověď rovněž vyhověla.

   Pokud je potřeba použít ve vkládané odpovědi hvězdičku (*), je nutno před ni vložit obrácené lomítko \*.

  • Analýza pomocí regulárních výrazů

   Tento systém pro analýzu odpovědí studentů je účinnější, ale také složitější. Úplný úvod do problematiky regulárních výrazů naleznete na těchto stránkách: Regular-Expressions Tutorial nebo na rezeau.org. V češtině lze základní poučení nalézt např. na příslušné stránce Wikipedie, kde jsou uvedeny také další odkazy.

   Správná odpověď shodující se s vzorcem regulárního výrazu

   Není možné uvést zde všechny příklady širokých možností, které tento systém nabízí. Příklady zde uvedené jsou pouze ilustrační.

   Příklad 1. Dejme tomu, že otázka zní "Jaké barvy má francouzská vlajka?". Do rámečku pro odpověď 1 napíšete tento regulární výraz: "je modrá, bílá(,| a) červená/i". Tomuto výrazu vyhovují všechny čtyři následující odpovědi studentů:

   • je modrá, bílá, červená
   • je modrá, bílá a červená
   • Je modrá, bílá, červená
   • Je modrá, bílá a červená

   Upozornění: Ve výchozím nastavení se u regulárních výrazů rozlišují velká a malá písmena; abyste dosáhli opaku, je třeba na konec regulárního výrazu přidat parametr /i.

   Příklad 2. Otázka: "What is blue, or red, or yellow?". Odpověď: "(|it's )a colou?r". Tomuto výrazu vyhovují odpovědi:

   • a colour
   • a color
   • it's a colour
   • it's a color

   Poznámky: Úvodní části tohoto regulárního výrazu "(|it's )" vyhoví buď žádný znak, nebo řetězec "it's " (tj. "it's" a mezera). ? (otazník) znamená: počet výskytů předcházejícího znaku je 0 nebo 1; zde se zástupného znaku "?" používá ke kladnému vyhodnocení britského i amerického pravopisu.

   Příklad 3. Otázka: "Uveďte anglické jméno zvířete složené ze tří písmen, jestliže prostředním písmenem je samohláska a". Odpověď: "[bcr]at". Tomuto výrazu vyhoví odpovědi: bat, cat a rat.

   Zjišťování chybějících slov nebo řetězců

   Regulární výrazy samy o sobě chybějící řetězce odhalit nemohou, a proto je třeba přidat do odpovědi jednoduchý kód, který se o to postará. Odpověď učitele, která začíná dvěma spojovníky, bude analyzovat odpověď studenta a zjišťovat, zda obsahuje následný řetězec či nikoli. Pokud řetězec je v odpovědi studenta obsažen, pokročí analýza k další otázce; pokud řetězec v odpovědi chybí, analýza se zastaví a zobrazí se odpovídající reakce.

   Příklad 4.

   • Odpověď 2: --.*modr.*/i
   • Odpověď studenta: "červená a bílá"
   • Reakce 2: V odpovědi chybí barva oblohy!
   • Skok 2: tato stránka

   Tečka (".") zde zastupuje libovolný znak a hvězdička ("*") znamená, že předcházející speciální znak se může libovolně opakovat. Regulární výraz uvedený v Odpovědi 2 tedy znamená: zkontroluj, zda se v odpovědi studenta vyskytuje řetězec "modr", jemuž může předcházet a po něm následovat libovolná sekvence znaků. Všimněte si prosím, že použití hvězdičky v jednoduché analýze a v systému regulárních výrazů se od sebe liší.

   Příklad 5. Otázka: "Uveďte anglické jméno zvířete složené ze tří písmen, jestliže prostředním písmenem je samohláska a". Výraz v poli Odpověď: "--[b|c|r]". Reakce: "Vaše odpověď by měla začínat jedním z těchto písmen: b, c nebo r."

   Zjišťování nechtěných (nesprávných) slov nebo řetězců

   Chcete zjistit, zda odpověď studenta obsahuje jedno nebo více slov, která by neměla být v odpovědi obsažena (protože jsou špatně), a chcete jim vyčlenit určitou reakci. Prostě zadejte na začátku výrazu v poli Odpověď dvě znaménka plus (++).

   Příklad 6.

   • Odpověď 3: ++(žlutá|černá|oranžová|zelená|černá|růžová)/i
   • Odpověď studenta: "modrá, oranžová a bílá"
   • Reakce 3: Jedna nebo více barev je špatně!
   • Skok 3: Tato stránka

   Jestliže je některá z uvedených barev nalezena v odpovědi studenta, zobrazí se negativní reakce (Reakce 3) a nesprávné řetězce se obarví červeně (nebo jinou barvou určenou pro výpis chyb, pokud je v kaskádových stylech aktuálně používaného motivu definována).

   Příklad 7. Otázka: "Uveďte anglické jméno zvířete složené ze tří písmen, jestliže prostředním písmenem je samohláska a". Výraz v poli Odpověď: "++hat". Reakce: "Možná máte kožešinovou čepici, ale tu není dost dobře možné považovat za zvíře."

   Úprava speciálních znaků

   Pokud potřebujete v odpovědi použít znaky, které patří do souboru speciálních znaků používaných v regulárních výrazech, je třeba je zapsat tak, že před ně vložíte obrácené lomítko. Např. chcete-li uznat odpověď "Můj počítač stál 1000$" jako správnou, musíte zapsat regulární výraz takto: "Můj počítač stál 1000\$". Speciální znaky, které je nutno zapisovat tímto způsobem, jsou tyto: .^$*()[]+?|

 3. Pravda/Nepravda V případě tohoto typu otázky jsou jen dvě možnosti odpovědi: "pravda" a "nepravda". Student je vyzván, aby vybral správnou možnost. Tento typ otázky je vlastně "otázkou s výběrem odpovědí", výběr je však v tomto případě omezen pouze na dvě možnosti.

 4. Přiřazování odpovědí Jedná se o velmi efektivní typ otázky s mnohostranným využitím. Sestavuje se ze seznamu jmen nebo tvrzení, která je třeba správně přiřadit k položkám jiného seznamu. Například otázka "Přiřaďte hlavní město k příslušnému státu" obsahuje dva seznamy: "Japonsko, Kanada, Itálie" a "Tokio, Ottawa, Řím". Jeden ze seznamů může obsahovat duplicitní položky, je však třeba dbát na to, aby opakované položky byly skutečně identické. Například otázka "Zařaďte tyto živočichy" může obsahovat seznamy "vrabec, kráva, mravenec, pes" a "pták, savec, hmyz, savec".

  Při vytváření tohoto typu otázek se položky prvního seznamu zapisují do pole Odpověď a položky druhého seznamu do pole Reakce. Po vytvoření otázky budou oba seznamy označeny vhodněji. Pokud student přiřadí všechny položky správně, provede se skok uvedený u první položky. Chybné přiřazení vede k odskoku na stránku uvedenou u druhé položky. Otázka neumožňuje zadání reakcí učitele, studentovi je pouze sděleno, kolik položek přiřadil správně.

  Na rozdíl od otázek s výběrem odpovědí, u nichž se varianty odpovědí zobrazují v náhodném pořadí, nejsou v tomto případě položky prvního seznamu zamíchány, ale zobrazují se v pořadí, v jakém byly zadány. To umožňuje vytvářet otázky "s pevným řazením". Příkladem může být otázka "Seřaďte osobnosti vzestupně podle data narození" se seznamy "1., 2., 3., 4." a "Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin". Položky druhého seznamu jsou před zobrazením pochopitelně zamíchány.

 5. Numerické otázky Tento typ otázky vyžaduje jako odpověď číslo. V nejjednodušší podobě je odpovědí pouze jediná hodnota. Např. otázka "Kolik je 2 plus 2?" může mít odpověď 4, které je přiřazen skok na další stránku. Vhodnější je však stanovit jako odpověď interval, protože zaokrouhlování číselných hodnot při výpočtu může otázku proměnit v hru na náhodu. Pokud například otázka zní "Kolik je 10 / 3?", je třeba zadat odpověď ve tvaru "Minimum:Maximum", tj. dvě krajní hodnoty oddělené dvojtečkou (:). Je-li jako přijatelný interval zadáno 3.33:3.34, budou za správné přijaty odpovědi 3.33, 3.333, 3.3333 atd. "Chybné" odpovědi by byly například 3.3 (menší než minimální hodnota) nebo 3.4 (větší než maximální hodnota).

  Správných odpovědí může být zadáno více a mohou obsahovat jak přesné hodnoty, tak intervaly. Odpovědi jsou se studentovým řešením porovnávány v pořadí Odpověď 1, Odpověď 2..., takže je třeba dobře zvážit, v jakém pořadí uvedeme jednotlivé varianty odpovědí, aby se studentovi zobrazila nejpřiměřenější reakce. Například otázka "Kdy se narodil Larkin?" může mít jednak přesnou odpověď 1922, a jednak interval 1920:1929 jako méně přesnou odpověď. Je zřejmé, že tyto odpovědi je třeba porovnávat v pořadí "1922", "1920:1929". K první odpovědi může být připojena například reakce "Přesně tak!", ke druhé pak "Ano, jste ve správném desetiletí (přesně 1922)."

  Lze uvádět i chybné varianty odpovědi, opět je však třeba dát pozor a umístit je až za odpovědi správné. Například na otázku "Kolik je 10 / 3?" je třeba zařaditnejprve správnou odpověď 3.33:3.34 (např. s reakcí "Správně!"), a pak teprve chybnou odpověď 3:4; (např. s reakcí "Nejste daleko, ale buďte přesnější.").

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English