Dostupné dotazníky

V současné době Moodle nabízí pouze určité typy dotazníků (v dalších verzích si budete moci vytvářet své vlastní).

Při výběru použitých dotazníků jsme přihlédli k jejich užitečnosti pro hodnocení online vzdělávacích prostředí, která jsou založena na konstruktivistických přístupech k vyučování. Dotazníky vám mohou posloužit ke zjišťování vývoje účastníků vašich kurzů. (Další podrobnosti na: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES – Constructivist On-Line Learning Environment Survey

Dotazník COLLES se skládá z 24 krátkých výroků seskupených do šesti škál, z nichž každá pomáhá zaměřit se na jednu důležitou otázku týkající se kvality online výukového prostředí:

Závažnost Jaký má online výuka význam pro odborné dovednosti studentů?
Reflexe Podporuje online výuka u studentů kritické reflexivní myšlení?
Interaktivita Do jaké míry studenti při učení využívají možností režimu online?
Podpora učitele Jak dobře zajišťují učitelé studentům přístup k online výuce?
Podpora spolužáků Povzbuzují se spolužáci navzájem vhodným způsobem při online výuce?
Interpretace Rozumějí si studenti a učitelé při vzájemné online komunikaci?

Zdůraznění dynamického pohledu na učení představuje novou teorii poznání – sociální konstruktivismus, který vykresluje studenta jako aktivního tvůrce konceptů v rámci sociálně interaktivního výukového prostředí. Sociální konstruktivismus je gnozeologie, neboli způsob poznání, v němž studenti přemýšlivě spolupracují na společném vytváření nových vědomostí, zejména v kontextu vzájemného poznávání vycházejícího z jejich vlastních zkušeností.

Ústředním bodem této spolupráce je rozvoj komunikačních schopností studenta, tj. schopností zapojit se do otevřené a kritické diskuse jak s učitelem, tak i se spolužáky. Tato diskuse je charakterizována empatickou orientací na rozvoj oboustranného porozumění a kritickým přístupem ke zkoumání souvisejících tvrzení.

Dotazník COLLES byl navržen tak, aby vám umožnil sledovat míru, do jaké jste schopni využít interaktivní kapacity sítě WWW při zapojování studentů do dynamických výukových postupů.

(Tyto informace byly převzaty ze stránky dotazníku COLLES. Další informace o dotazníku COLLES a jeho tvůrcích naleznete na adrese: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS – Attitudes to Thinking and Learning Survey

Teorie "způsobů poznávání", původem z výzkumu v oboru genderových studií (Belenky et al., 1986), poskytuje nástroj pro zjištění kvality dialogu v rámci kolaborativního prostředí.

Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) je nástroj, který vyvinul Galotti et al. (1999) k měření toho, do jaké míry osoba "poznává zapojeně" (connected knower, CK) nebo "samostatně" (separate knower, SK).

Lidé s vyšší mírou "zapojeného poznávání" (CK) mají tendenci vnímat učení jako zábavu a jsou často kolegiálnější, přívětivější a ochotnější vycházet z nápadů ostatních, zatímco lidé s vyšší mírou "samostatného poznávání" (SK) zaujímají k výuce častěji kritičtější a polemický postoj.

Studie ukázaly, že tyto dva styly učení jsou na sobě navzájem nezávislé (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). A že pouze odrážejí odlišnosti v přístupu k poznávání, nikoli kapacitu poznávání nebo rozumové schopnosti.

Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English