Vypočítávané úlohy

Vypočítávané úlohy umožňují vytvářet jednotlivé numerické úlohy s použitím masek, které se při vstupu do testu nahradí konkrétními hodnotami.
Zde je uveden zkrácený náhled hlavní stránky pro úpravu úlohy, spolu s několika příklady:

Otázka:

Obrázek k zobrazení:

Vzorec správné odpovědi:

  

Tolerance:

±

Typ tolerance:

Platné číslice:


U otázky vidíte zadaný text a "Vzorec správné odpovědi" {a} a {b}. Tato i jakákoliv jiná {jména} mohou být použita jako maska, která se při vstupu do testu nahradí konkrétní hodnotou. Po odeslání testu se s použitím výrazu v poli "Vzorec správné odpovědi" vypočte správná odpověď (jako numerická hodnota). Masky, které je možné použít, se nastaví nebo vytvoří na další stránce pomocí nástroje pro úpravu vypočítávaných úloh.
V příkladu je použit operátor +. Dalšími povolenými operátory jsou: -*/ a %, přičemž % funguje jako operátor modulo. Stejně tak je možné použít některé matematické funkce, které se vyskytují i v jazyce PHP. Patří k nim 24 funkcí s jedním argumentem:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
a dvě funkce se dvěma argumenty:
atan2, pow
a dále funkce min a max, které vyžadují dva nebo více argumentů. Můžete použít rovněž funkci pi, která nevyžaduje žádný argument, ale nezapoměňte použít závorky – správné použití je pi(). Stejně tak u ostatních funkcí musí být argumenty uzavřeny v závorkách. Je možné použít např.: sin({a}) + cos({b}) * 2. Neměl by být ani problém vkládat jednu funkci do druhé, jako např.: cos(deg2rad({a} + 90)) apod.
Více informací o používání těchto funkcí naleznete na stránkách dokumentace PHP.

Stejně jako u numerických úloh můžete povolit rozpětí hodnot, v jehož rámci jsou všechny odpovědi považovány za správné. K tomuto účelu se používá pole "Tolerance". Existují tři různé typy tolerance. Relativní, nominální a geometrická tolerance. Jestliže je správná odpověď v testu vypočtena na hodnotu 200 a tolerance nastavena na hodnotu 0.5, pak bude rozdíl mezi jednotlivými typy tolerance následující:

Relativní tolerance: Interval tolerance je určen vynásobením správné odpovědi hodnotou 0,5. V tomto případě je tedy hodnota tolerance 100 a za správnou musí být považována každá odpověď v intervalu 100 až 300 (200 ± 100). Tato metoda je vhodná, pokud se velikost správné odpovědi může výrazně lišit spolu s různými hodnotami masek.

Nominální tolerance: Jedná se o nejjednodušší typ tolerance, který ovšem není příliš účinný. Správná odpověď musí ležet mezi hodnotou 199,5 a 200,5 (200 ± 0,5).
Tento typ tolerance je vhodný, pouze pokud jsou rozdíly mezi různými správnými odpověďmi malé.

Geometrická tolerance: Horní hranice intervalu tolerance se určí jako 200 + 0,5*200 a je stejná jako v případě tolerance relativní. Dolní hranice se počítá jako 200/(1 + 0,5). Správná odpověď tak musí ležet mezi hodnotou 133,33 and 300.
Tato metoda je vhodná pro komplexní výpočty, které vyžadují velké tolerance. U podobných úloh by bylo možné použít pro výpočet horní hranice intervalu relativní toleranci o hodnotě 1 nebo vyšší, ta ale není vhodná pro dolní hranici intervalu, protože by ve všech případech povolovala nulu jako správnou odpověď.

Poznámka: Jako oddělovač desetinných míst je nutné použít tečku, nikoliv čárku, a to jak při vytváření úloh, tak při odpovídání.

Pole Platné číslice pouze značí, jakou formou má být správná odpověď uvedena v přehledu nebo v protokolech. Příklady: Pokud je volba "Platné číslice" nastavena na hodnotu 3, bude správná odpověď 13.333 uvedena jako 13.3; 1236 bude uvedeno jako 1240; 23 bude uvedeno jako 23.0 atd.

Pole pro komentář a další volitelná pole fungují stejně jako u numerických úloh.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English