Importování nových úloh

Tato funkce vám umožňuje importovat do Moodlu úlohy buďto nahráním předem připravených textových souborů, nebo výběrem vhodného souboru v kurzu.

Poznámka ke kódování znaků

Pokud váš soubor obsahuje znaky, které nejsou součástí sady ASCII, musíte použít kódování UTF-8. Výběr nebo změnu kódování na UTF-8 můžete provést přímo ve svém textovém editoru, nebo může být tato volba nastavena v programu, z něhož jsou soubory exportovány. Importní formáty založené na jazyce XML budou zpracovány automaticky v případě, že je na vašem serveru nainstalováno PHP 5.

Moodle podporuje několik formátů souborů:

Formát GIFT

GIFT je nejkomplexnější z formátů, které jsou k dispozici pro importování testových úloh z textového souboru. Byl navržen jako jednoduchý nástroj pro učitele, kteří vytvářejí úlohy ve formátu textového souboru. Podporuje různé typy úloh: úlohy s výběrem odpovědí, s krátkou tvořenou odpovědí, s odpovědí pravda/nepravda, numerické úlohy, přiřazování, a také vložení _______ pro formát "vynechané slovo". V rámci jednoho textového souboru lze použít více typů úloh a formát GIFT zároveň umožňuje zadávat poznámky k úlohám, jména úloh, komentář k odpovědím a jejich hodnocení v procentech. Zde je několik příkladů:

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově? {~TGM ~Klement Gottwald =nikdo} 

V památníku na Vítkově byl {~otráven =pohřben ~oddán} Klement Gottwald.

V památníku na Vítkově je pohřben TGM. {FALSE#Není a nikdy nebyl.}

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově? {=nyní již nikdo =nikdo}

Kdy se narodil Klement Gottwald? {#1896}

Více o formátu "GIFT"

Formát Aiken

Formát Aiken poskytuje možnost, jak jednoduše vytvářet úlohy s výběrem odpovědí, a to ve snadno srozumitelném formátu. Příklad formátu Aiken:

Co je cílem první pomoci?
A. Zachránit život, předejít dalšímu zranění.
B. Poskytnout lékařské ošetření zraněnému.
C. Předejít dalšímu zranění.
D. Pomoci obětem v nouzi.
ANSWER: A

Více o formátu "Aiken"

Formát "Vynechané slovo"

Tento formát podporuje pouze úlohy s výběrem odpovědí a úlohy s krátkou tvořenou odpovědí. Vytvoření příslušné úlohy závisí na počtu odpovědí. Při jedné odpovědi se vytvoří úloha s krátkou tvořenou odpovědí, při dvou a více odpovědích úloha s výběrem odpovědí. Chybné varianty odpovědi se uvozují vlnovkou (~), správná odpověď rovnítkem (=). Příklad úlohy s výběrem odpovědí:

Již v raném věku, kdy začínáme zkoumat své tělo, se z nás stávají studenti {=anatomie a fyziologie ~mechaniky ~teologie ~botaniky}, a studenty v jistém smyslu zůstáváme až do konce života.

Příklad úlohy s krátkou tvořenou odpovědí:

Již v raném věku, kdy začínáme zkoumat své tělo, se z nás stávají studenti {=anatomie a fyziologie}, a studenty v jistém smyslu zůstáváme až do konce života.

Více o formátu "Vynechané slovo"

Formát AON

Tento formát se od předchozího liší pouze tím, že po provedení importu se všechny úlohy s krátkou tvořenou odpovědí převedou po čtveřicích na přiřazovací úlohy.

Kromě toho se u úloh s výběrem odpovědí během vkládání náhodně změní pořadí odpovědí.

Formát je pojmenován podle organizace, která sponzorovala vývoj mnoha testovacích nástrojů.

Formát Blackboard

Tento modul umožňuje importovat úlohy uložené v exportním formátu systému Blackboard. Je založen na funkcích XML, které jsou kompilovány do vašeho PHP. Upozornění: Tato verze Moodlu není kompatibilní s programem Blackboard verze 6 nebo novější.

Více o formátu "Blackboard"

Formát Blackboard V6+

Také tento modul umožňuje importovat úlohy uložené v exportním formátu systému Blackboard. V omezené míře podporuje systém Blackboard verze 6 a 7. Je opět založen na funkcích XML, které jsou kompilovány do vašeho PHP. Musíte nahrát soubor ZIP exportovaný ze systému Blackboard.

Formát WebCT

Tento modul umožňuje importovat úlohy uložené v textovém formátu WebCT.

Více o formátu "WebCT"

Formát Course Test Manager

Tento modul umožňuje importovat úlohy uložené v databázi testových úloh systému Course Test Manager (CTM). Pro přístup k testovým úlohám (uloženým v databázi Microsoft Access) se používají různé postupy v závislosti na tom, zda je Moodle provozován v operačním systému Windows nebo Linux.

Ve Windows můžete importovat databázi formátu Microsoft Access stejným způsobem jako ostatní importní soubory.

V případě Linuxu musíte do stejné sítě umístit počítač se systémem Windows, na který zkopírujete databázi CTM. Dále je nutné spustit program ODBC Socket Server, který pro převod dat do Moodlu na serveru Linux použije jazyka XML.

Před použitím tohoto importního filtru si prosím přečtěte podrobnější nápovědu.

Více o formátu "CTM"

Doplňovací úloha (cloze)

Tento speciální formát umožňuje importovat pouze jeden typ úlohy, a to doplňovací úlohu (cloze).

Více o formátu "Doplňovací úloha (cloze)"

Formát Learnwise

Tento formát umožňuje importovat úlohy s výběrem odpovědí uložené v XML formátu Learnwise.

Formát Examview

Tento formát umožňuje import úloh z XML souborů programu Examview 4. Upozornění: Starší verze programu Examview nejsou podporovány.

Formát Moodle XML

Tento specifický formát Moodlu umožňuje importovat testové úlohy, které byly již dříve exportovány v tomtéž formátu. Jde o srozumitelný formát, který se nejlépe uplatní při exportování kategorie úloh do formátu Moodle XML. Tento XML formát umožňuje importovat i obrazové soubory.

Postupně budou přibývat další formáty, napříkad IMS QTI a jakékoliv další, kterými přispějí uživatelé Moodlu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English